برگزار کنندگان


حمایت کنندگان

دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه شریف

دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه شریف

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

دانشگاه هنر

دانشگاه هنر