برگزار کنندگان


حمایت کنندگان

دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه شریف

دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه شریف

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

بنیاد ملی بازی های رایانه ای

دانشگاه هنر

دانشگاه هنر

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

750,000

ریال

عضو انجمن های علمی

600,000

ریال