حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
دفتر توسعه فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دانشگاه شریف
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بنیاد ملی بازی های رایانه ای
دانشگاه هنر