نمایشگاه انمیشن و بازی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
شماره یک غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال تکم فیلم
شماره دو غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال
شماره سه غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال
شماره چهار غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال
شماره پنج غرفه درجه A 12 12,000,000 ریال
شماره شش غرفه درجه B 9 10,000,000 ریال
شماره هفت غرفه درجه B 9 10,000,000 ریال
شماره هشت غرفه درجه B 9 10,000,000 ریال
شماره نه غرفه درجه B 9 10,000,000 ریال
شماره ده غرفه درجه B 9 10,000,000 ریال رویش